תקנון האתר

ֿברוכים הבאים! אנו צוות NOICE שמחים מאוד שאתם מבקרים באתר שלנו! ומודים לכם על ההתעניינות ועל ביקורכם באתר. הוראות תקנון האתר מפורטות לפניכם

כללי
- חברת נואייס תחבורה חשמלית בע״מ (להלן: ״NOICE״ או ״אנו״) שהינה בין היתר יבואן ישיר של אופנועים חשמליים מתוצרת היצרן cake (להלן: ״cake״ ו/או ״דגמי cake״ בהתאמה) לישראל, וכן מוכרת עזרים, אביזרים וחלקי חילוף מתוצרת cake (להלן:״המוצרים״) ובבעלות NOICE אתר האינטרנט בכתובת www.noice.co.il (להלן: ״האתר״) המשמש בין היתר כאתר סחר אלקטרוני לרכישת כלי רכב דו גלגלי מתוצרת cake המיובא על ידי NOICE לישראל על ידי הגולשים באתר (להלן: ״המשתמש/ים״) וכממשק לקשר ישיר בין המשתמש ל-NOICE, כמפורט בתקנון זה.
-השימוש בשירותים כפוף לתקנון האתר ולמדיניות הפרטיות  של NOICE (להלן ביחד ו/או לחוד: ״תנאי השימוש״) והם המסדירים את היחסים בין המשתמש לבין NOICE, ועשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של NOICE.
- אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש (בחלקם או במלואם) הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר.
פרשנות
- כל כותרות סעיפי תקנון האתר נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואינן מגדירות או מסבירות את המפורט בסעיפים עצמם.
- תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.
 
השרותים
- האתר משמש כממשק לקשר ישיר בין לקוחות ו/או משתמשים רשומים / לא רשומים לבין NOICE, אשר במסגרתו יוכלו המשתמשים למצוא מידע מקיף אודות והצעות לשירותים ומוצרים שונים הקשורים לדגמי cake, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי NOICE ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, כגון: רכיבות מבחן, מידע ותוכן, עדכונים שוטפים, אפשרויות מימון חיצוני, שירות, אחריות וכיוצ״ב.
- דגמי cake והמוצרים באתר מוצעים למכירה במדינת ישראל בלבד ועל ידי NOICE ו/או הפועל מטעמה בלבד. כמו כן, הזמנה ורכישה ניתנות למימוש רק בישראל.
-תנאי השימוש באתר חלים באופן גורף על ביצוע התשלומים דרכו ו/או באמצעותו ו/או באמצעות סליקת התשלומים על ידי חברה צד ג׳, צפייה ו/או גישה לתכנים הכלולים באתר, והשירותים המוצעים באתר, וזאת באמצעות כל סוג מכשיר תקשורת דרכו מתאפשרת הגישה לאתר. תנאים אלו חלים על השימוש באתר באמצעות כל סוג רשת ו/או כל אמצעי תקשורת ו/או חיבור אחר.
-הרישום לאתר ו/או הרישום לרשימת הדיוור באתר ו/או הזנת פרטים לשם קבלת מידע שיווקי ו/או דרכי יצירת הקשר עם NOICE וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש ל-NOICE ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות. NOICE עשויה לשלוח למשתמשים דוא״ל ו/או מסרוני טלפון (SMS ו/או WhatsApp), במסגרת הליך הזמנת רכיבת מבחן או הליך הזמנת ורכישת מוצרים, וכן במסגרת שירותים אחרים, על מנת לספק מידע רלוונטי למשתמשים ולמתעניינים במוצרים ולקוחות NOICE ו/או להעביר מידע שיווקי, וכל פעולה תבוצעה כפוף למדיניות הפרטיות ותנאיה. כמו כן, NOICE עשויה לפרסם ולהנגיש שירותיה באמצעות הרשתות החברתיות, הכל בהתאם לכללים המצויים בכל אחת מהרשתות החברתיות ובכפוף למדיניות הפרטיות.
- האתר פעיל בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. שעות פעילות שירות הלקוחות והתמיכה באתר מפורסמות באתר.
-  NOICE רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצר המוצע למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתו ו/או הזמנתו ואת מחירו הסופי. המחיר הקובע לעניין הזמנת מוצר ו/או שירות המופיע באתר הוא המחיר כפי שמופיע באתר, במועד התשלום על הרכישה ו/או המקדמה על ההזמנה, במידה ועודכנו המחירים כאמור טרם תום הליך ההזמנה ו/או הרכישה יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. הכל בהתאם למחירון החברה שבתוקף ובכפוף לתנאי הסכמי ההזמנת דגם cake הרלוונטיים והעדכניים.
תוכן האתר
-NOICE משקיעה מאמצים רבים על מנת שתוכן האתר יהיה מדויק ועדכני ככל הניתן, עם זאת ייתכן שהתוכן ן/אן המידע באתר אינו שלם ו/או ייתכנו באתר, בתוכן ובמידע המובאים ומופיעים בו, לרבות לגבי כל אחד מדגמי cake ו/או השירות ו/או המוצרים השונים, שיבושים, אי דיוקים וטעויות טכניות ואחרות בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של NOICE ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. NOICE אינה אחראית לאי דיוקים ו/או לטעויו שנפלו ביחס לתוכן ולמידע, ועל כן NOICE לא תישאנה באחריות כלשהי לעדכניות, לשלמות, דיוק, ולנכונות המידע המצוי באתר. NOICE תפעל לתקנן מיד לאחר שיודע לה על כך. המשתמש פוטר בזאת את NOICE מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המופיע והמובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או מידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למי מדגמי cake, המוצרים, העזרים, חלקי החילוף, המפרטים, התיאורים, המחירים וכדומה.
-NOICE מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס לדגמי cake ו/או המוצרים השונים המתפרסמים באתר ו/או ביחס להתאמתו למשתמש מסוים, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, חוות דעת, עצות המוצג באתר ו/או במקום אחר שאינו מטעם NOICE נעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ואחריותו בלבד. על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו והבדיקות הנדרשות לגבי מי מדגמי cake  ו/או המוצרים האחרים, לרבות ביצוע רכיבות מבחן, ולקבל את ההחלטה באשר להזמנת ורכישת דגם cake על בסיס הבדיקות שהוא ביצע, והוא מוותר ומנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה. למשתמש לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת כלפי NOICE לאי התאמה ו/או לכך שהחליט להזמין ו/או לרכוש את מי מדגמי cake מבלי שביצע את הבדיקות הנדרשות.
-כל תוכן ו/או מידע ו/או תמונות ו/או ו/או סרטונים ו/או תיאורים בקשר למאפייני דגם cake או לשירות הניתן לדגמי cake (כגון ביטוח ו/או מימון) על ידי צד שלישי, כגון היצרן cake או ספק השירות הרלוונטי, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה והדרכה ומידע ונתונים שונים, נמסר על ידם, ול-NOICE לא תהיה כל אחריות לגביו.
-דגמי cake, המוצרים, העזרים וחלקי החילוף, תכונותיהם, עיצובם, תיאורם, צבעם כפי שמוצגים באתר, לרבות תמונות וסרטונים של דגמי cake הינם לצרכי המחשה בלבד, מתוך ניסיון לדמות למשתמש את הדגם ו/או המוצר בצורה קרובה למציאות, אולם ייתכן שקיים פער בין נראות הדגם / המוצר המבוקש בפועל לבין הדגם/ המוצר המופיע באתר. יתרה מזאת מובהר למשתמש כי ייתכנו הבדלים בין מאפייני ומפרטי הדגמים המוצגים באתר לבין אלה שמוצגים למכירה, וכן כי באתר מוצגים גם דגמים שכלל אינם מוצעים לרכישה בישראל על ידי NOICE, המידע, התיאורים, התמונות, הסרטים, המפרטים, הנתונים, החלקים והאביזרים המוצגים באתר זה משמשים גם לפרסומים בינלאומיים, ומשכך הם כלליים ומוצגים להמחשה ולהתרשמות בלבד. מובהר כי גם כל החלקים ו/או האביזרים המוצגים באתר אינם בהכרח נכללים במפרט דגם מסוים, אינם בהכרח זמינים או יהיו זמינים, ואינם בהכרח כלולים במחירי הדגמים, מובהר כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת כלפי NOICE בגין האמור. מאפייני ומפרטי הדגם שיפורטו בהסכם ההזמנה ונספחיו העדכניים התקפים והמאושרים על ידי NOICE, יהיו המחייבים את NOICE.
-הערכים והנתונים המוצגים באתר יכול והינם הגבוהים ביותר או הנמוכים ביותר של הדגמים והמוצרים המוצעים למכירה, ואינם מייצגים בהכרח שילוב מאפיינים של מוצר ספציפי. כך לדוגמא כל הנתונים המפורטים באתר כגון נתוני צריכת החשמל, זמן טעינת הסוללה, טווח הרכיבה, ההספק המירבי וכו׳ הם בהתאם לנתונים המפורסמים על ידי היצרן ו/או צדדים שלישיים, ובהתאם לבדיקות מבחני וניסוי בתנאי מעבדה, ואינם בהכרח משקפים את הנתונים בפועל אשר מושפעים, בין היתר, ממשקל הרוכב, תנאי הדרך, מזג האוויר, תחזוקת הדגם, הרגלי הטעינה וממאפייני הרכיבה.
-NOICE שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, המידע והשירותים במסגרתו, לרבות על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה, היקפם וזמינותם של התוכן והשירותים המוצעים בו, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת כלפי NOICE בגין האמור.
הזמנת דגם cake באמצעות האתר
- הזמנת דגם cake באתר מהווה את תחילת הליך רכישת הדגם. הזמנת דגם cake באתר מותנית ברישום לאתר ומסירת פרטיים אישיים בסיסיים כנדרש בעמוד הזמנת הדגם, שיופיע לאחר שהמשתמש ביצע בחירה של הדגם אותו הוא מעוניין לרכוש. במסגרת הזמנת הדגם על המשתמש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי ומשפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, כתובת מגורים וכדומה, וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו בדף הזמנת הדגם. על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים אחרת לא ניתן להבטיח את ביצוע ההזמנה.
-לאחר השלמת כל הפרטים, המשתמש יתבקש לשלם מקדמה באמצעות כרטיס אשראי. NOICE תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי באמצעותו שולמה המקדמה.
-ההזמנה תרשם במחשבי ומערכות NOICE, ו-NOICE תשלח למשתמש אישור על קליטת ההזמנה בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרון, בדרך כלל תוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנת הדגם על ידי המשתמש.
-במידה והמשתמש לא קיבל אישור על קליטת ההזמנה עד תום 3 (שלושה) ימי עסקים מסיום הליך ביצוע ההזמנת הדגם כאמור לעיל, ייתכן שחלה תקלה במערכות ו/או בתהליך וההזמנה לא נקלטה, במקרה זה המשתמש מתבקש ליצור קשר עם NOICE באמצעי התקשורת המפורטים בעמוד יצירת הקשר באתר.
-לאחר קבלת אישור חברת האשראי שבאמצעותה שולמה המקדמה, יישלח למשתמש דואר אלקטרוני המכיל הסברים והנחיות להמשך הליך רכישת הדגם, וכן הסכם הזמנת הדגם ומסמכים אחרים שעליו למלא ולחתום.
-מובהר בזאת כי אישור קליטת ההזמנה ו/או משלוח דואר אלקטרוני ו/או מסרון כמפורט, אינם מהווים ראיה לביצוע ההזמנה, ואינם מחייבים את NOICE, אינם מהווים אישור על ביצוע ההזמנה ו/או רכישת דגם ו/או עסקה ו/או על קיומה של עסקה, ואינם מחייבים את NOICE. רק רישומי המחשב, מערכות המידע ועיבוד הנתונים של NOICE יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
-מועד ביצוע ההזמנה ייראה וייחשב כמועד אישור הזמנת הדגם על ידי NOICE בהתאם לקיום והתמלאות התנאים הבאים במצטבר:
-אישור חברת האשראי לתשלום המקדמה.
-חתימת המבקש על הסכם הזמנת דגם cake, המצאתו ומסירתו ל-NOICE בהתאם להנחיותיה.
-חתימת הגורם המוסמך והמאושר על ידי NOICE על הסכם הזמנת הדגם.
-אם לאחר ההזמנה יתברר כי הדגם אזל מהמלאי, NOICE תעדכן את המשתמש בכך בהקדם האפשרי, והמשתמש יוכל לבחור לבטל את הזמנתו ולקבל החזר מלא עבור המקדמה ששילם, או להזמין דגם אחר מהמלאי הזמין ללא צורך בתשלום מקדמה. המשתמש שביטל הזמנתו בנסיבות אלה, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, וזאת בכפוף להשבת המקדמה, ככל ששולמה.
- בכל מקרה מועד אספקת דגם cake המבוקש על ידי המשתמש, הינו בהתאם ובכפוף לקבוע בהסכם הזמנת הרכב שייחתם על ידי הצדדים.
- בקשה של המשתמש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על-ידי NOICE בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על- ידי חברות האשראי ו/או הגורם המממן ו/או הבנק, והמשתמש מתחייב לשאת בתשלום זה כאמור.
- דגם cake יסופק למשתמש שרכש את הדגם, רק לאחר קבלת מלוא תשלום המחיר של הדגם כקבוע בהסכם הזמנת הדגם, ובהתאם ליתר הוראות תנאי השימוש והסכם הזמנת הדגם התקף והמחייב.
- תנאי רכישת הדגם יהיו בהתאם לתנאים המופיעים בהסכם הזמנת הדגם שייחתם.  נוסח ותנאי הסכם הזמנת הדגם לדוגמא, כמו גם תנאי האחריות לדגם, ללא הפרטים המלאים של הדגם, ניתן למצוא כדוגמא באתר.
- החתימה של המשתמש על גבי הסכם הזמנת הדגם ומסמכים אחרים עליהם נדרשת חתימתו של המשתמש לצורך רכישת הדגם יכולה להתבצע מרחוק, וכן באמצעות אישור אלקטרוני, ובשלב המקדמי ניתן יהיה להעביר אותם ל-NOICE באמצעות דואר אלקטרוני, אולם לא יאוחר מהמועד שייקבע על ידי NOICE  למסירת דגם cake לידי המשתמש, בכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו של המשתמש ובהתאם להוראות הסכם הזמנת הדגם, יהיה על המשתמש למסור ל-NOICE את כל המסמכים המקוריים עליהם חתם לידי NOICE. בנוסף המשתמש יידרש לחתום בפני נציג NOICE על טופס משרד הרישוי ״בקשה לרישום כלי רכב״ ולהציג בפני נציג NOICE תעודת זהות מקורית, ביטוח חובה לדגם, ומסמכים נוספים שיידרש על ידי NOICE, הכל בהתאם לנהלי משרד התחבורה כפי שיהיו בתוקף בעת מסירת דגם ה-cake למשתמש.
-תשלום מקדמה במסגרת הזמנת דגם cake מותנה במסירת מידע כנדרש בדף ההזמנה ובעמוד הרכישה, לפי העניין. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו עקב כך לNOICE- ו/או מי מטעמה.
ביטול הזמנת דגם cake, מועדי אספקה ואחריות
בהתאם לקבוע בתנאי הסכם הזמנת דגם cake כפי שייחתם על ידי הצדדים. נוסח ותנאי הסכם הזמנת הדגם לדוגמא, כמו גם תנאי האחריות לדגם, ללא הפרטים המלאים של הדגם, ניתן למצוא כדוגמא באתר.
רכישת מוצרים באמצעות האתר
- רכישת אביזרים , עזרים וחלקי חילוף (להלן: ״המוצר״) יכול ותתבצע באמצעות האתר, והיא מוצגת בעמודי המכירה הייעודיים באתר, כשעבור כל מוצר המוצע למכירה, קיים עמוד הכולל תמונה, תיאור, ומחיר המוצר. לאחר שהמשתמש בחר את עמוד המוצר המבוקש לרכישה, המשתמש מופנה לעמוד הפעולה ועליו למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי ומשפחה, כתובת דואר אלקטורני, מספרי טלפון, כתובת מגורים, פרטי כרטיס אשראי, הערות, תיאום האיסוף או כתובת המבוקשת למשלוח המוצר, וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו בדף רכישת המוצר. על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים אחרת לא ניתן להבטיח את ביצוע ההזמנה.
-מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום של המשתמש לא ישמרו במאגר NOICE וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שנבחר על ידי המשתמש.
-הזמנות מוצר בסכום שעולה על 1,000 ש"ח מותנות בכך שכתובת יעד המשלוח וטלפון בעל הכרטיס זהים לפרטים שבחברת האשראי. NOICE רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או כי עולה חשש שאין התאמה בין מבצע העסקה לבעל כרטיס האשראי והכול בהתאם לשיקול דעתה של NOICE, אשר תוכל גם לבקש מהמזמין כל פרט רלוונטי ו/או אסמכתא לבירור זהות המזמין וזהות בעל כרטיס האשראי ו/או כל פרט הנדרש על ידי חברת האשראי ו/או כל פרט רלוונטי לפי שיקול דעתה.
-לאחר ביצוע הפעולה יתבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי וביצוע פעולה CHECK OUT על ידי המשתמש, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר ש-NOICE תקבל אישור מאת מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין NOICE. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח למשתמש בדואר אלקטרוני ו/או מסרון בתוך 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.
-מובהר בזאת כי אישור קליטת ההזמנה ומשלוח דואר אלקטרוני ו/או מסרון כמפורט, אינם מהווים ראיה לרכישת המוצר, ואינם מחייבים את NOICE, אינם מהווים אישור על ביצוע ו/או רכישת המוצר ו/או עסקה ו/או על קיומה של עסקה, ואינם מחייבים את NOICE. רק רישומי המחשב, מערכות המידע ועיבוד הנתונים של NOICE יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
-חיוב המשתמש בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר ביצוע הפעולה. במקרה בו לא אושרה העסקה חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר עם NOICE בהתאם למפורט בעמוד יצירת הקשר באתר, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישת המוצר תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום חברת האשראי והמשתמש מבצע הפעולה במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה וNOICE - לא תהיה מחוייבת כלפי המשתמש בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.
 
-אישור פעולת הרכישה והתחייבות NOICE לאספקת המוצר, מותנית בכך שהמוצר זמין במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יובהר שגם אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בגין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג'. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של  NOICE להשיב למשתמש כל סכום ששילם במידה ואכן שילם ל-NOICE או לבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם ל-NOICE על ידי  המשתמש
מועדי אספקה ומשלוח של המוצר
-לאחר אישור פעולת הרכישה NOICE תדאג לאספקת המוצר שנרכש על ידי המשתמש באתר לכתובת בישראל שמסר המשתמש בעת ביצוע הרכישה. NOICE תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט.
-.NOICE לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של NOICE לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.
-באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית NOICE תהיה רשאית להעמיד את המוצר למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
-המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח לכתובת שנקבעה, תוך 5 ימי עסקים, כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון המשתמש אלא אם נקבע אחרת על ידי  NOICE. המשתמש מוזמן לאסוף את הזמנתו ללא תשלום בכתובת איסוף שתימסר במעמד ביצוע ההזמנה.
-לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה במשתמש, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהמשתמש לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהמשתמש סירב לקבל את המשלוח, יחויב המשתמש בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
תנאי ביטול עסקת רכישת מוצר
-החזרת מוצר ניתן להחזיר ו/או להחליף עד 7 ימים מיום הרכישה באריזתם המקורית ובמצבם הקיים וללא כל נזק ו/או פגם. 
-במקרה בו החזיר המשתמש את המוצר בהתאם להוראות המפורטות, הוא יקבל בחזרה את הסכום ששילם עבור המוצר למעט דמי טיפול ומשלוח ובכפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, ולא תהיינה למשתמש ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי NOICE ו/או מי מטעמה.
-התשלום עבור החזרת המוצר, ישולם למשתמש לכרטיס האשראי שבו ביצע את רכישת חלקי החילוף וככל ולא ניתן – בהמחאה
-מובהר כי זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
- מוצר שהוזמן מהיצרן במיוחד עבור המשתמש בעקבות העסקה, ו-NOICE ידעה את המשתמש בנוגע לכך
-   מוצר שאריזתו המקורית נפתחה
-  מוצר שהוחזר ונגרם לו נזק ו/או פגם.
-אופן ביטול העסקה יעשה באופן הבא - טלפונית או בכתב ל-NOICE, תוך ציון סיבת הביטול באמצעות הודעת דואר אלקטרוני תאריך הביטול יהיה מקבלת הודעה בכתב על ידי NOICE
-במקרה של ביטול העסקה, יושב למשתמש הסכום ששולם על ידו בגין המוצר,  בניכוי דמי ביטול בשיעור המותר בהתאם האמור בחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. מובהר כי דמי המשלוח לא יוחזרו למשתמש.
-במידה והתקבל מוצר פגום ו/או ניזוק NOICE תעשה כמיטב יכולתה להחליפו, במוצר זהה, תקין וללא פגם. אם לא יהיה ניתן להחליפו במוצר זהה, כספו של המשתמש יוחזר לו, ללא תשלום דמי הטיפול והמשלוח, במידה ושולמו.
-משתמש אשר ביטל הזמנתו ו/או משתמש אשר סופק לו מוצר פגום, יחזיר את המוצר לכתובת  שתקבע על ידי NOICE, ובלבד שלא נעשה במוצר שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית, בצירוף חשבונית העסקה המקורית, ובלבד שלא חלפו מספר הימים הדרושים לפיהם הוסכם בינו לבין החברה כי יחזיר בהם את המוצר.
-זכות הביטול אינה עומדת במקרה שלמוצר שהוחזר נגרם נזק ו/או פגם, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולא תהיינה למשתמש ו/או מי למטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת כל כלפי NOICE ו/או מי מטעמה.
-  אם לאחר הרכישה יתברר כי המוצר אזל מהמלאי, NOICE תעדכן את המשתמש בכך בהקדם האפשרי, והמשתמש יקבל החזר מלא. בכפוף להשבת התשלום, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
- תשלום רכישת מוצר מותנה במסירת מידע כנדרש בדף ההזמנה ובעמוד הרכישה, לפי העניין. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו עקב כך לNOICE- ו/או מי מטעמה.
מחירים
-מחירי אופנועים חשמליים מדגמי cake- מחירי הדגמים באתר כוללים מע״מ, אך אינם כוללים אגרת רישוי שנתית ותוספות עבור חלקים ואביזרים אופציונליים.
-מחירי המוצרים - עזרים, אביזרים וחלקי חילוף- מחירי המוצרים באתר כוללים מע״מ, אך אינם כוללים דמי משלוח. NOICE שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את המחירים ואת המפרטים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים
-האתר כולל תוכן שמקורו ב-NOICE ו/או במותג cake ו/או בצדדי ג’ אחרים אשר העניקו לNOICE- זכות שימוש. תוכן האתר הוא רכושם הבלעדי של NOICE (או של צדדי ג’ כאמור) והם מוגנים על-ידיד זכויות יוצרים. למען הסר ספק יובהר כי, זכויות היוצרים ברעיון העומד בייסוד האתר, עיצובו, סימניו המסחריים וכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לNOICE- ושמורים לNOICE- .
-כל זכויות היוצרים (בין אם זכויות רשומות ובין אם זכויות שטרם נרשמו), לרבות שם המתחם (״Domain״), הפטנטים, ידע, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש בתוכן האתר לעיל ובמידע הסטטיסטי, לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים לNOICE- (או לצדדי ג׳ כאמור) ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא רשותה של NOICE מראש ובכתב. אין לראות בשימוש כלשהו באתר כמקנה רישיון או זכות מכל סוג שהוא בקניין הרוחני של NOICE (או של צדדים שלישיים). מבלי לגרוע מן האמור, שם החברה וסימני המסחר שלה כגון סימנים, לוגו, אובייקטים, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינם הבלעדי של NOICE ואין לעשות בהם כל שימוש.
אופן השימוש בשירותים
- עצם השימוש של כל משתמש ו/או אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש באתר בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, לרבות ברכישה/ הזמנת דגם cake מהאתר ובכל תוכן ו/או שירות המופיע באתר, מהווים הסכמה לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.
-השימוש באתר יהיה בהתאם להוראות כל דין ולמטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין והמשתמש מתחייב לציית להם, והוא יהיה האחראי הבלעדי על השימוש שהוא יעשה באתר.
- כל פעולה המתבצעת באתר או באמצעותו, כפופה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש עשויים להשתנות כפי שיפורט בהמשך, ועל כן על המשתמש לקרא בעיון את תנאי השימוש לרבות תנאי מדיניות הפרטיות, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר.
- כדי שנוכל לספק שירות מלא ורלוונטי ובמסגרת הליך תיאום רכיבת מבחן והזמנת ורכישת מוצרים, על המשתמש לספק מידע מדויק ושלם ולא להציג מצגי שווא לגבי זהותו, פרטי רישיון הנהיגה שבבעלותו, ופרטי החיוב שימסור. כמו כן, על המשתמש לאפשר לNOICE- להחזיק בפרטים מעודכנים ומדויקים, ובמידת הצורך לעדכננו בשינוי מי מהפרטים שמסר.
שימושים אסורים
- מבלי לפגוע בשאר התחייבויות על פי תנאי השימוש, אין להתחזות לאחר (אדם, גוף, נציג או עובד NOICE) ואין למסור ביודעין תיאור לא מדויק, שיקרי, מטעה או מסולף, לרבות הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
-אין להעתיק, לשאוב מידע, להעביר, להפיץ, להציג בפומבי, לפרסם, לשכפל ולאחסן את תוכן ודפי האתר (כולם או חלקם) בשום צורה שהיא ו/או לבצע שינוי, עיבוד, התאמה, תרגום, מכירה ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו שימוש אישי העולה בקנה אחד עם מטרות האתר ועם תנאי השימוש, ללא קבלה מ- NOICE אישור מפורש מראש ובכתב.
- אין להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום או אמצעי לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור של תוכן האתר ואין להשתמש בתוכן האתר לצורך יצירת מאגר מידע.
- אין לשבש ו/או לפגוע בזכות של משתמש אחר באתר ו/או להשתמש באתר לצורך כך.
- אין לטעון, לשלוח או לשדר כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר אשר עשוי לפגוע ב-NOICE במשתמשים בשירותיה ו/או באתר.
תוכן המסופק על ידי צדדי ג׳ וקישורים חיצוניים
-יתכן שימצא באתר תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם באתר, וכן ייתכן שימצא באתר קישורים (לינקים) לאתרים אחרים (להלן, ביחד ו/או לחוד: ״תוכן צד ג׳״).
-תוכן צד ג׳ אינו בשליטתה של NOICE והיא אינה מפקחת ו/או מסכימה ו/או אחראית עליו ו/או מהווה ערובה לאמינותו, עדכניותו, תקינותו או חוקיותו. אין לראות בתוכן צד ג׳ המלצה לרכישה של מוצרים ו/או שירותים ו/או חוות דעת ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם NOICE נעשה בהתאם לשיקול דעתו של המשתמש ויתבצע על אחריותו הבלעדית.
-  NOICE אינה אחראית לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על תוכן צד ג׳ או שימוש בו. השימוש בתוכן צד ג׳ כפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. כמו כן, בכפוף להוראות הדין, תוכן שהמשתמש מעלה לאתר מקנה לNOICE- רישיון כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לפרסמו, להסתמך עליו, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, למכור (לרבות באמצעות מתן רישיון לצדדי ג’), למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך שNOICE- תמצא לנכון. משתמש המעלה תוכן צד ג׳ מתחייב ומצהיר כי הוא בעל מלוא זכויות בתוכן שהעלה לאתר וכי אין בפרסום התכנים פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים. בנוסף, משתמש המעלה תוכן לאתר מוותר על כל טענה ו/או דרישה, לרבות טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצר ו/או לכל תמורה או תשלום מכל סוג שהוא בגין התוכן ו/או פרסומו באתר ו/או שימושו על-ידי NOICE בכל דרך שתמצא לנכון.
-מבלי לגרוע מהאמור, NOICE שומרת לעצמה את הזכות להציע תמריצים (לרבות כלכליים) למשתמשים ו/או צדדי ג’ על מנת שיעלו תוכן לאתר.
שינויים באתר ובתנאי השימוש
-  NOICE תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא להוסיף או לגרוע, לתקן או למחוק את האתר (כולו או חלקו), ו/או לחסום את הגישה לאתר (לכולו או לחלקו) למשתמשים מסוימים, ו/או להטיל חיובים עבור גישה לאתר (לכולו או לחלקו). כמו כן, NOICE תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, להוסיף או לגרוע, לתקן או למחוק את תנאי השימוש.
-  NOICE לא תהא אחראית כלפי המשתמשים ו/או כלפי כל צד שלישי בגין שינויים כאמור. שימוש באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלה והסכמה לשינויים.
-  תוקף תנאי השימוש הינו במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה
הגבלת אחריות
-  NOICE עושה ופועלת במאמצים רבים כדי לספק למשתמש חווית שימוש איכותי ובטוחה באתר. יחד עם זאת מובהר כי האתר אינו חסין מתקלות ובעיות, ואף ייתכן שלמשתמש לא תהיה גישה לאתר מעת לעת.
-  NOICE לא תישא בכל אחריות (מפורשת ומשתמעת) ואינה מציגה מצגים או התחייבויות כלשהם בקשר לדיוק, האיכות, הזמינות, האמינות, ההתאמה, השלמות, הנכונות, התועלתיות או היעילות של האתר, לרבות התוכן והשירותים הזמינים בו. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל שימוש שיעשה (במישורין ובעקיפין) באתר בתוכן ובשירותים הזמינים בו.
-   NOICE לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של כל גורם שאינו בשליטתה שאינו המלאה, לרבות משתמשי האתר.
-   NOICE לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק (ישיר ועקיף) שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על תוכן האתר והשירותים הזמינים בו ו/או מתקלה או הפרעה, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין הסתמכות כאמור.
-   NOICE, בעלי מניותיה, כל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, המנהלים, העובדים ו/או הסוכנים שלהם, חברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לנזק  ו/או אובדן, ישיר או עקיף הנובעים מתוך או בקשר לשימוש באתר, לרבות התוכן והשירותים הזמינים בו.
-  NOICE לא תישא בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב של משתמש ואף שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל משוב מהאתר ללא כל הצדקה ו/או מתן הודעה מוקדמת ובכפוף לכל דין.
-   NOICE רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.
למעט אם נאמר אחרת, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תנאי השימוש לבין תוכן האתר, יגברו הוראות תנאי השימוש, וכן במקרה של של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תנאי השימוש ותוכן האתר, לתנאי הסכם הזמנת דגם cake, יגברו ויחולו התנאים וההוראות בהסכם הזמנת דגם cake העדכניים
שיפוי ופיצוי
המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את NOICE או מי מטעמה, בגין כל נזק, אובדן רווח, הוצאה או הפסד (ישיר ועקיף) לרבות פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, הוצאות משפט ושכ״ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר
תחולה
- נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא הנוסח המפורסם באתר. כמו כן, תנאי השימוש יחולו על שירותים שאינם פעילים עדיין ממועד הפעלתם.
- תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמשים באתר ומסדירים את היחסים ומהווים את ההסכם המלא בין המשתמשים לבין NOICE, ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל- פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
-  האחריות לקרוא, להבין ולמלא אחר הוראות תנאי השימוש באתר הינה על אחריותו המלאה של המשתמש.
-  ככלל, שירותי NOICE ומכירת דגמי cake, אינם מיועדים למי שאינו זכאי להוציא רישיון נהיגה הרלוונטי לרכיבה על מי מדגמי cake בהתאם לדרגת הרישיון הנדרשת בהתאם להוראות החוק לכל אחד מהדגמים. NOICE שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק שירות למי שאינו זכאי להוציא רישיון נהיגה כאמור ולחסום את גישתו לאתר. במידה והנך קטין אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון יחד עם הוריך וקבל את הסכמתם להשתמש בשירותים.
דין וסמכות שיפוט
-הדין החל על כל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, NOICE, ו/או תנאי השימוש, הנו הדין הישראלי בלבד.
- סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך כאמור, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל.
שונות
- תקופת ההתיישנות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח -1958.
- במידה ואיזו מהוראות תנאי שימוש תמצא כבלתי חוקית, חסרת תוקף, או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי הוראה זו תיחשב כמחוקה ולא תשפיע על תוקפן ואכיפתן של כל ההוראות הנותרות.
- אין להמחות, לתת ברישיון משנה או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיך והתחייבויותיך על פי תקנון האתר ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש של NOICE.
1.3.   כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצדNOICE  למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד NOICE ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
-  המשתמש מסכים, ללא הגבלה, כי הגרסה המודפסת של תנאי השימוש וכל הודעה שתינתן באופן אלקטרוני תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים על או הקשורים אל תנאי שימוש באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמסמכים ורשומות עסקיים אחרים שנוצרו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.
- תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין NOICE.
- כל הודעה אשר תישלח על-ידי NOICE למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר.
יצירת קשר
לשאלות (או הערות) לגבי תנאי השימוש, אנא אל תהססו לפנות אלינו באמצעות דוא״ל לכתובת team@noice.co.il או בעמוד השאר פרטי יצירת הקשר שבאתר.

 

יש לכם שאלה? זקוקים למידע נוסף? אנחנו פה בשבילכם!

לידיעתך, באתר זה אנו משתמשים בקבצי מידע (“Cookies”) לצרכים שונים, וביניהם שיפור חוויית המשתמשים והשימוש באתר, והתאמת מסרים ותכנים פרסומיים עבורך. הכניסה לאתר והשימוש בו מהווים את הסכמתך לשימוש בקבצי מידע אלו, לאפיון השימוש שלך באתר באמצעותם, ולטובת פרסום ושירות מותאמים אישית בידי החברה ו/או צדדים הפועלים בשיתוף פעולה עימה או עבורה, כמפורט במדיניות הפרטיות. למידע נוסף ניתן לעיין ב-מדיניות הפרטיות של האתר.